- Privacy Policy

Privacy Policy 

Jacqueline Bast hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens.

Jacqueline Bast hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens.

Jacqueline Bast houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder

de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,

  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke minimaal nodig

  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

  uw persoonsgegevens.

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

  van uw persoonsgegevens gewaarbord is.

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van

  de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en

deze respecteren.

 

Als Jacqueline Bast zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover

of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder dit document.

 

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN/CLIËNTEN OF LEVERANCIERS

 

Persoonsgegevens van klanten/cliënten of leveranciers worden door Jacqueline Bast verwerkt ten

behoeve van de volgende doelstellingen:

- administratieve doeleinde.

- communicatie over de afspraken en/of behandelingen

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Behandeling of Begeleiding

 

Voor bovengenoemde doelstellling(en) kan Jacqueline Bast de volgende persoonsgegevens van

u vragen:

-voornaam, tussenvoegsel, Achternaam

-Adres

-Telefoon nummer

-Email adres

Uw persoonsgegevens worden door Jacqueline Bast opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

-gedurende de looptijd van de behandeling of begeleiding en daarna alleen in de financiële

 administratie voor maximaal 7 jaar.

-Rapportage van gewichtsbegeleiding worden ook maximaal 7 jaar bewaard.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PROSPECT, STAKEHOLDER-/LOBBYCONTACTEN EN/OF GEÏNTERESSEERDE

 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden

door Jacqueline Bast verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en /of verzoek via voicemail of email.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jacqueline Bast de volgende gegevens van u vragen:

-Voornaam, tussenvoegsel, Achternaam

-Telefoonnummer

-Email adres

Uw persoonsgegevens worden door Jacqueline Bast opgeslagen ten behoeve van bovenstaande

verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten

en/of geïnteresseerde.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde Partijen.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( personen onder 16 jaar)

indien daarvoor schriftelike toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke

vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Jacqueline Bast bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor

deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende

maatregelen genomen:

-Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

 technische incidenten

-Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

 

u heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgevens

(of een deel hiervan) door ons.Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons

te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen

om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voorgenoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming

hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u

hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden

wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan

contact met ons op!

 

CONTACTGEGEVENS

 

Jacqueline Bast

Kerklaan 7A

1211 PM HILVERSUM

jacquelinebast@hotmail.com